Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Vermeer Tuinen is de handelsnaam van de eenmanszaak naar Nederlands recht van de heer 
R.C.E. Vermeer met als doel het verrichten van landschapsverzorging, waaronder tuinontwerp, -advies, -aanleg en -onderhoud. Vermeer Tuinen is gevestigd aan de Laan van Nieuw Meerten 57 te (4033 DC) Lienden en staat ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 71027963.

2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die (rechts)personen beroepen die direct of indirect aan Vermeer Tuinen verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Vermeer Tuinen zijn betrokken.

3. Vermeer Tuinen is bevoegd bij de uitvoering van het werk derden in te schakelen. 

4. Vermeer Tuinen is bevoegd de bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens opdrachtgever te aanvaarden. 

 

Artikel 2: Offerte

1. Voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte wordt opdrachtgever verzocht om de door Vermeer Tuinen verstrekte inventarisatielijst in te vullen. Normaliter zal er een intakegesprek plaatsvinden waarin de wensen en voorkeuren van opdrachtgever worden besproken.

2. Opdrachtgever zorgt dat Vermeer Tuinen tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens, waaronder de ingevulde inventarisatielijst, het matenplan van de tuin en de plattegrond van het huis.

3. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht. De offerte heeft een geldigheidsduur van één maand, gerekend vanaf de dag waarop de offerte is uitgebracht. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het door Vermeer Tuinen gedane aanbod zoals verwoord in de offerte. 

4. Indien Vermeer Tuinen werkzaamheden verricht op regiebasis wordt een uurtarief overeengekomen en doet hij opgave van de eenheidsprijzen van de benodigde producten en materialen. Op verzoek van de opdrachtgever kan Vermeer Tuinen een richtprijs noemen voor de te verwachten werkzaamheden. Vermeer Tuinen houdt de tijd nauwkeurig bij die voor opdrachtgever wordt gewerkt, waarbij wordt gerekend met een tijdseenheid van minimaal 30 minuten per persoon. Hettotaal aantal gewerkte uren met inbegrip van de reistijd naar het werk wordt vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. 

5. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat vermeld, zijn de daarin opgenomen prijzen exclusief eventuele kosten voor de verwijdering van asbest.

 

Artikel 3: Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of elektronische aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. 

2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Vermeer Tuinentegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

3. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen zal Vermeer Tuinen in goed overleg met opdrachtgever de startdatum van de werkzaamheden bepalen. Deze datum is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van partijen en de levertijd van de benodigde producten en materialen. 

4. Vermeer Tuinen zal voorafgaand aan de start van de graafwerkzaamheden informatie inwinnen over de aanwezigheid van kabels en leidingen. Vermeer Tuinen doet in een dergelijk geval een KLIC-melding bij het Kadaster. Opdrachtgever is verplicht om alle bij hem bekende informatie over de aanwezigheid van kabels en leidingen tijdig aan Vermeer Tuinen te verstrekken.

5. Opdrachtgever zorgt er kosteloos voor dat Vermeer Tuinen tijdig kan beschikken over elektra- en wateraansluitingen.  

6. Indien opdrachtgever aan Vermeer Tuinen opdracht geeft om een specifiek product of materiaal te gebruiken en/of te bestellen, is opdrachtgever verplicht om onderzoek te verrichten naar de specificaties en eigenschappen van het door opdrachtgever zelf gekozen product en/of materiaal. 

 

Artikel 4: Onderhoudswerkzaamheden

1. Tenzij anders overeengekomen, geldt de overeenkomst tot het verrichten van onderhoud voor de duur van één kalenderjaar. Derhalve eindigt deze overeenkomst van rechtswege op de laatste dag van het kalenderjaar waarin het onderhoud wordt verricht. 

 

Artikel 5: Intellectueel eigendom

1. Vermeer Tuinen behoudt zich het intellectueel eigendom voor op alle verstrekte plannen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en tekeningen. 

2. Het is opdrachtgever verboden om alle door Vermeer Tuinen verstrekte plannen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en tekeningen waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeer Tuinen. 

3. Tenzij anders overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeer Tuinen de ontwerpen, schetsen en/of tekeningen zelf uit te (laten) voeren (door derde).

 

Artikel 6: Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Vermeer Tuinen niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. 

2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent wettelijk is bepaald, onder meer verstaan de omstandigheid dat door Vermeer Tuinen ingeschakelde derden waarvan Vermeer Tuinen afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van benodigde gegevens, producten of materialen, wegblokkades, stakingen en overheidsmaatregelen.

3. In geval van overmacht spant Vermeer Tuinen zich in om zijn verplichtingen alsnog zo spoedig mogelijk na te komen. Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden voortduurt, zijn partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. 

4. Opdrachtgever heeft in geval van (ontbinding wegens) overmacht geen recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle producten, materialen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en tekeningen blijven in eigendom van Vermeer Tuinen totdat de opdrachtgever de volledige prijs heeft betaald.


Artikel 8: Facturatie 

1. Vermeer Tuinen factureert 40% van de volledige prijs circa één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Het restant van de volledige prijs wordt na de oplevering gefactureerd. De facturen worden enkel per e-mail verzonden naar opdrachtgever. 

2. Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Bij overschrijding van deze fatale betalingstermijn is opdrachtgever zonder aanmaning de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

3. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Vermeer Tuinen brengt hiervoor het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij opdrachtgever. 

 

Artikel 9: Oplevering

1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Vermeer Tuinen heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. 

2. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd. 

3. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft de volledige prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Vermeer Tuinen kan worden toegerekend. 

4. Vanaf het moment van oplevering is Vermeer Tuinen ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

1. Vermeer Tuinen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de onder artikel 1 lid 3 genoemde derden veroorzaken.

2. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht van Vermeer Tuinen is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.

3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder lid 2 van dit artikel genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- of, indien de door Vermeer Tuinenin rekening gebracht aanneemsom hoger is, tot een bedrag gelijk aan de aanneemsom (exclusief de omzetbelasting) met een maximum van 
€ 5.000,-.

4. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Vermeer Tuinen geldt de onder de leden 2 en 3 van dit artikel opgenomen beperking niet.

 

Artikel 11: Opzegging

1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Vermeer Tuinen heeft in een dergelijk geval recht op de volledige prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. 

2. Vermeer Tuinen zendt de opdrachtgever enkel per e-mail een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge diens opzegging verschuldigd is.

3. Opdrachtgever dient de eindafrekening binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Bij overschrijding van deze fatale betalingstermijn is opdrachtgever zonder aanmaning de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 

Artikel 12: Garantie 

1. Mits het werk door opdrachtgever normaal is gebruikt en het nodige onderhoud is verricht, verstrekt Vermeer Tuinen aan opdrachtgever één jaar garantie op de tuinaanleg.

2. In afwijking op de onder lid 1 van dit artikel genoemde garantie verstrekt Vermeer Tuinen aan opdrachtgever twee maanden garantie op de groei van de door hem geleverde bomen, planten en heesters in pot. Deze groeigarantie geldt op de door Vermeer Tuinen geleverde bomen, planten en heesters (zonder pot) met kluit of als wortelgoed enkel in de periode tussen 15 oktober en 1 april. Buiten deze periode wordt er geen garantie verstrekt.

3. Buiten de onder lid 1 van dit artikel genoemde garantie vallen eventuele gevolgen van grondverzakking bij nieuwbouw. 

4. De onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde garantietermijnen vangen aan op het moment dat het werk is opgeleverd conform artikel 9. 

5. De gegeven garantie geldt enkel en alleen onder de voorwaarde dat opdrachtgever (tijdig) voldoet aan de op hem rustende verplichtingen conform de artikelen 8 en 13. 

6. De gegeven garantie vervalt indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Vermeer Tuinen (herstel)werkzaamheden aan het werk uitvoert of laat uitvoeren door derde(n). 

 

Artikel 13: Klachtplicht, verjaring en verval

1. Voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet reeds had moeten ontdekken, geldt dat de opdrachtgever geen beroep op deze gebreken kan doen indien hij niet binnen bekwame tijd, en in ieder geval binnen twee maanden, nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken daarover bij Vermeer Tuinenheeft geprotesteerd.

2. Alle rechtsvorderingen en verweren wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaren door verloop van één jaar nadat opdrachtgever daarover heeft geprotesteerd.  

3. Alle vorderingsrechten vervallen twee jaar na de dag waarop opdrachtgever met het bestaan daarvan bekend werd.

Artikel 14: Privacy

Vermeer Tuinen verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke (bijzondere) persoonsgegevens. De wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt staat beschreven in de privacyverklaring op de website.


Artikel 15: Geschillen

  1. Alle rechtsverhoudingen tussen Vermeer Tuinen en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
  2. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem).